ข้อกำหนดและเงื่อนไข

วิธีการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า


1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2. บริษัทฯ จัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 10:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน
    ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
3. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) 

4. พื้นที่ห่างไกล จัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น

5. ชำระเงินปลายทาง จัดส่งขนส่ง Flash